مناقصه و مزایده

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تعمير شيرآلات صنعتي (پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمای...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه احداث سايبان محصول Off2 و) off3پتروشیمی غدیر(، به شماره سیستمی 2003096946000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین یک دستگاه مبدل حرارتی EA-311 )پتروشیمی غدیر(، به شماره سیستمی 2003096946000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد تأمین 4 دستگاه الکتروموتور، به شماره سیستمی 2003096946000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل ب...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین سوییپر و اسکرابر (شرکت پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مرا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین 50 تن Stretch hood film (شرکت پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000017 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایر...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید Level gauge به شماره سیستمی 2003096946000016 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین یکدستگاه دیزل ژنراتور 250kva به همراه کاناپی( مجتمع پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در من...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه ساخت distributer مربوط به رآکتور DC201 (پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستا...

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تامین یک دستگاه مبدل حرارتی EA-311 (پتروشیمی غدیر)، به شماره سیستمی 2003096946000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایر...

صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها