مناقصه و مزایده

مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد VCM-SEC 200 & 400 & 500

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحدVCM-SEC 200&400&500، به شماره سیستمی 2003096946000026 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متن آگهی :

 

مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحد   VCM-SEC 200 & 400 & 500

 

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه دوده زدایی، تمیزکاری و رنگ آمیزی واحدVCM-SEC 200&400&500، به شماره سیستمی 2003096946000026 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

تاریخ انتشار مناقصه: 1403/03/30

مهلت دریافت اسناد: 1403/04/07

مهلت ارسال پیشنهادات: 1403/04/17

 

شماره تماس واحد مناقصات: 06152124260

 

آدرس: خوزستان- بندر  ماهشهر-  منطقه ویژه اقتصادی-  سایت 3 - پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

تلفن تماس: 06152124617

 

                                                       

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)