اطلاعات بارگيري

اطلاعات بارگيري پتروشيمي غدير

ساعت ورود ماشين هاي داخلي از شنبه تا چهارشنه تا ساعت ۲ بعدظهر و روزهاي پنجشنبه تا ساعت ۱۲ و ماشين هاي صادراتي تا ساعت ۱۰ صبح مي باشد.

 


999

21.

000_00001

WWW

000_00001

000_00001

000_000011.