اطلاعات بارگيري

اطلاعات بارگيري پتروشيمي غدير

لازم به ذکر است، ساعت ورود ماشين هاي داخلي از شنبه تا چهارشنه تا ساعت ۲ بعدظهر و روزهاي پنجشنبه تا ساعت ۱۲ و ماشين هاي صادراتي تا ساعت ۱۰ صبح مي باشد.

 

000_00001

WWW

000_00001

000_000011.